+38 044 229 43 08
contact@kgu.org.ua

Договор об обучении

 

Договір

про навчання в програмі професійної підготовки

гештальт- терапевтів/гештальт-консультантів

 

м. __________________ , група ГТ 2._____       "___"________20___р.  

 

ТОВ "Київський Гештальт Університет" в особі директора Дідковської І.В., що надалі іменуватиметься "КГУ", з одного боку, і  __________________________________________________________, що йменуватиметься надалі "Студент", з іншого боку, які надалі йменуватимуться "сторони", уклали цей договір в наступному:

 

   1. КГУ зобов’язується надати Студенту консультаційно-інформаційні послуги, а саме: провести курс професійної підготовки гештальт-терапевтів/ гештальт-консультантів (далі - курс) за узгодженою програмою, видати по закінченні курсу документ про закінчення (сертифікат участі) і організувати процедуру сертифікації для одержання Студентом кваліфікаційного документу "гештальт-терапевт/гештальт-консультант" який підтверджує відповідність стандартам Європейської Асоціації Гештальт терапії (www.eagt.org) та Європейської Асоціації Психотерапії (www.europsyche.org) (надалі Сертифікат) в строки та на умовах, вказаних у цьому договорі, а Студент зобов’язується оплатити ці послуги на умовах даного договору.

  2. Для проведення курсу КГУ залучає необхідних тренерів-методистів, які мають необхідну кваліфікацію і навички (надалі - Тренери).               

 3. Курс складається з 25-ти навчальних циклів, що являють собою учбово-терапевтичні колективні заходи, на яких Тренери проводять теоретичну і практичну підготовку Студента, які тривають три дні підряд по 8 астрономічних годин, що надалі називатимуться "циклами".  

    4. Додаткові колективні та індивідуальні заходи, участь в яких обов’язкова для сертифікації, погоджуються з КГУ і Тренерами і оплачуються як окремі послуги.               

5. Зміст програми курсу наводиться в додатку № 1 до даного договору.                     

6. По завершенні програми курсу Студент має право звернутися до КГУ за можливістю здати сертифікаційний екзамен з наступним отриманням Сертифікату за наявності у нього пакету документів, що підтверджують відповідність сертифікаційним вимогам (надалі - сертифікаційні вимоги, у відповідності з додатком №2 до даного договору). Наявність сертифікату надає можливість одержати Європейський сертифікат гештальт-терапевта і Європейський сертифікат психотерапевта по процедурі "Direct Award".       

7. КГУ зобов’язується забезпечувати навчання у відповідності з встановленими стандартами гештальт-освіти Європейської Асоціації Гештальт Терапії і Європейської Асоціації Психотерапії.                   

8. КГУ зобов’язується попереджати Студента про строки і місце проведення циклу завчасно. Дати проведення циклів визначаються Керівниками групи. Інформація про дати доводиться до учасників під час циклу і дублюється на сайті КГУ, а також через інші засоби електронного зв’язку.         

9. КГУ надає можливість студентам створювати і використовувати аудіозаписи лекційної частини навчання. Використання аудіоматеріалів для прослуховування сторонніми особами (не членами даної групи) заборонено.                        

10. Вартість одного навчального циклу встановлюється в розмірі ________ євро (що є еквівалентом суми, яка належить до оплати у гривнях, але не менш ніж _________ грн). Сума, належна до сплати у гривнях, визначається за комерційним курсом відповідної валюти на день платежу. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок КГУ Приват Банку в гривні за комерційним курсом євро на день оплати, відповідно до даних опублікованих на сайті https://kurs.com.ua (стовпець під назвою “Комерційний” або “Ринок”, виділений кольором).

У випадку зменшення складу групи до чисельності учасників менше _______ чоловік, вартість циклу в валютному еквіваленті може збільшуватися, але не більше 10% за один цикл.

 КГУ має право переглядати вартість навчання в гривні і вносити зміни в залежності від інфляції в країні та інших об’єктивних фінансово-економічних факторів, але не більше ніж на 10% за один цикл.

 Вартість процедури сертифікації обумовлюється окремо.  

11. Студент зобов’язується своєчасно оплачувати цикл - не пізніше, ніж за 7 днів до початку циклу. На початку навчання також вноситься повна передоплата за останній цикл в розмірі, встановленому пунктом 10 цього договору. Дана передоплата може бути використана для оплати пропущеного циклу. Якщо передоплату було використано повністю або частково, Студент зобов’язується внести недостаючу суму протягом одного місяця.                    

12. Щорічно в грудні Студент сплачує внесок до Фонду Євроінтеграції КГУ за наступний календарний рік на розрахунковий рахунок інституту в розмірі еквівалента 40 євро в національній валюті на день оплати за комерційним курсом для київських груп, і в розмірі 30 євро в національній валюті на день оплати за комерційним курсом для регіональних груп.

Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком відповідно правил, вказаних у відповідному розділі сайту КГУ. Випускник курсу, який заявив про намір пройти сертифікацію, вважається студентом до моменту її проходження, для якої відводиться не більше трьох років з моменту закінчення курсу, і є платником щорічного внеску весь цей період. Студент, який не збирається виходити на сертифікацію і не сплачував даний збір протягом навчання, має право сплатити внесок перед сертифікацією, з врахуванням формули коректування внеску. Коректування включає в себе збільшення внеску на 25% за кожен пропущений рік оплати. Як приклад - 40 євро за перший рік, 50 євро за другий рік, 62,5 євро за третій рік і тд.

13.Студент зобов’язується не пропускати навчальні тренінги і виконувати інші сертифікаційні вимоги, а у випадку участі в групі без виходу на сертифікацію, заздалегідь повідомляти про це Тренерів.

14. У випадку пропуску циклу, а також одного чи двох днів циклу, Студент сплачує вартість циклу, і внесена раніше плата за цей цикл не повертається.

15. Пропуски одного чи більше днів циклів навчання сумуються. Якщо чисельність пропусків сукупно перевищила 24 години (3 дні) за всю навчальну програму, студент повинен відпрацювати недостатні години з іншою групою, що додатково оплачується згідно пункту 10 цього договору. Якщо Студент пропустив весь тематичний цикл цілком - він зобов’язується відпрацювати його з іншою групою, сплативши за нього згідно пункту 10 даного договору.

16. Якщо Студент пропускає більше половини циклу, даний цикл не зараховується, і він повинен відпрацювати його з іншою групою. Відпрацьований цикл оплачується згідно пункту 10 цього договору.

17. У випадку виходу з групи (припинення навчання в програмі курсу), Студент попереджає про це групу і Тренерів не пізніше закінчення поточного циклу, приходить на наступний учбовий цикл для завершення, в такому випадку передоплата служить для оплати цього циклу. Також Студент пише заяву на ім’я директора КГУ про надання академічної відпустки чи про припинення навчання. Дата підпису заяви є датою припинення процесу навчання. У випадку несвоєчасного попередження про вихід з групи і невідвідування останнього навчального циклу, передоплата не повертається. Якщо Студент обирає перейти на навчання в інший освітній проект - він зобов’язується завершити стосунки з інститутом, Тренером та групою шляхом прямих переговорів під час останньої зустрічі.

18. Студент має право піти в академічну відпустку в процесі навчання строком до 5 років сумарно та 3 років безперервно з можливістю поновлення навчання з іншою групою відповідного рівня. Цей варіант має бути обговорений з керівником групи в особистому контакті до його реалізації. Студент, який незалежно від причин обрав не відвідувати 3 навчальні цикли, автоматично виключається з навчальної програми. Він (вона) несе відповідальність за контакт з методичним підрозділом КГУ для оформлення академічної відпустки.

19. Студент, який починає власну терапевтичну практику, зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу КГУ і з першими 4-ма клієнтами брати супервізію кожні 4 зустрічі  не менше 5 разів.

20. Адміністрація КГУ і керівник групи мають право і обов’язок призупинити процес навчання Студента, якщо останній для ефективного процесу навчання, на думку обговорених осіб,  потребує додаткової особистої терапевтичної і/або супервізорської допомоги.

21. Студенти і Тренери зобов’язуються вирішувати всі суперечні ситуації шляхом взаємних перемовин, і, у разі необхідності, переговорів з усією групою навчаючих спеціалістів і з Адміністрацією КГУ.

22. КГУ зобов’язується інформувати Студента про всі освітні заходи, які організовує КГУ, а також, по можливості, про конференції в Україні і за кордоном (у випадку, якщо студент надає добровільну згоду на включення в різні групи інтернет-інформування). КГУ також зобов’язується сприяти студентам в придбанні літератури і, при необхідності, надавати пільги на участі в заходах КГУ.

23. КГУ не несе відповідальності перед Студентом:

  - за зміни в графіках руху залізничного та іншого транспорту, що спричинило запізнення Студента;

  - за збереження особистих речей Студента під час циклів;

  - за несприятливі обставини, що виникли через відповідальність Студента (неявка, запізнення на трансфер і т.п.), не відшкодовує Студенту збитки, завдані з вищеназваних причин, і не повертає оплату за послуги по цьому договору.

24. КГУ не повертає оплату за послуги, якими Студент не скористався за своєю волею.

25. КГУ гарантує надання всіх обумовлених послуг, але не несе відповідальність за невідповідність особистих очікувань від процесу і результатів учбово-методичного курсу.

26. В разі обставин нездоланної сили (форс-мажор), сторони звільняються від відповідальності, а виконання зобов’язань відкладається в разі такої можливості на час дії таких обставин. До форс-мажор обставин належать: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, громадянська війна та будь-які інші обставини поза розумним контролем з боку Сторін цього договору, що впливають на безпосереднє виконання його умов, а також мають фактичне підтвердження відповідними офіційними особами.

27. Даний договір набирає сили з моменту підписання його обома Сторонами.

28. Даний договір складений у двох екземплярах, по одному екземпляру для кожної із сторін, причому всі екземпляри мають однакову юридичну силу.

29. Всі зміни і доповнення до цього договору будуть дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі, в т.ч. через електронну пошту.

30. Договір припиняється його виконанням Сторонами або за їхньою згодою.

 

КГУ

СТУДЕНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю

“КИЇВСЬКИЙ ГЕШТАЛЬТ УНІВЕРСИТЕТ”

 ПІП

04212 м.Київ, вул. Малиновського б.15/3, кв. 76

Фактична адреса: 01024, м. Київ

вул. Хрещатик, 15, оф. 2-А, т. 044-229-43-08

Банк отримувача: Приват Банк

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ГЕШТАЛЬТ УНІВЕРСИТЕТ»
Код ЄДРПОУ 36697980
п/р UA423052990000026006006802436
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

E-mail: contact@kgu.org.ua

 Адреса, індекс:

 

 

Телефон:

 

 

 Email:

Директор

                       

/І.В.Дідковська/

 

 

/

/

 

Зміст програми курсу

професійної підготовки гештальт-терапевтів

Київського Гештальт університету   

курс складається з 25 триденних учбово-терапевтичних циклів на такі теми:   

1. Визначення поняття гештальт-терапії. Історія виникнення і розвитку гештальт-терапії. Біографія засновників гештальт-терапії та її вплив на розвиток методу.

2. Історичні корені Гештальт-терапії. Методи і філософські підходи, які вплинули на розвиток даного підходу: психоаналіз, феноменологія, екзістенціалізм, гештальт-психологія, східні практики, психодрама.

3. Основні принципи гештальт-терапії: усвідомленість, актуальність, відповідальність. Головні поняття: контакт, кордон-контакт, творче пристосування і його види. Динамічна рівновага і холізм. Спонтанність та її роль в процесі творчого пристосування. Визначення потреб. Теорія поля.

4. Теорія SELF як аналог теорії особистості в інших психотерапевтичних підходах . SELF як процес організації контакту в полі організм-середовище. Режими функціонування SELF - Id, , Personality та Ego, особливості їх взаємодії і відмінність від структурних підходів. Порушення функціонування SELF.

5. Цикл контакту, його стадії і різновиди. Завдання стадій, прив’язка режимів SELF до метафори циклу контакту. Критика даної робочої метафори в постмодернистському гештальт-просторі.

6. Базові психічні процеси функціонування системи организм - навколишнє середовище (Опори, захисні механізми, модальності контакту) і способи роботи з ними. Визначення неврозу. Конфлуенція, інтроекція, проекція.

7. Продовження: дефлексия, ретрофлексія, профлексія, еготизм, девалідизація (ідеалізація). Їх прив’язка до метафори циклу контакту.

8. Асиміляційна триденка і супервізія.

9. Початок терапевтичного шляху. Перший контакт з потенційним клієнтом, телефонне інтерв’ю. Перша зустріч, укладення контракту, створення терапевтичного альянсу.  Завдання терапії. Етичні вимоги і норми. Знайомство терапевта з Етичним Кодексом і його підписання. (http://kgu.org.ua/etika/)

10. Діалог як одна за базових складових методики роботи гештальт - терапевта. Парадоксальна теорія змін в гештальт-терапії.

11. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, класифікація.
 Посилення рухів (ампліфікація), робота з порожнім стільцем, обмін ролями, завершення незавершених ситуацій, діалог “частин” при внутрішньому конфлікті, робота з керованою фантазією. Принципи конструювання гештальт-експерименту, взаємозв"язок дослідження і експерименту. Творчість в гештальт-терапевтичних експериментах. Робота з полярностями.

12. Сором як соціальний феномен, способи організації взаємодії індивідума та спільнот, потреби належності та стабілізації відчуття гідності, поняття адекватного и токсичного сорому. Робота із соромом. Поняття підтримки і самопідтримки в індивідуальній і польовій парадигмі.

13. Асиміляційна триденка і супервізія.

14. Клієнт-терапевтичні та терапевт-клієнтські стосунки, їх відмінність, ресурси та обмеження. Перенос, контрперенос, актуальність теми в гештальтському співтоваристві, види, значення цих процесів в терапії. Контексти клієнт-терапевтичних стосунків. Особливості побудови довгострокових стосунків з клієнтами. Етапи психотерапевтичного процесу.

15. Поняття “психічного здоров’я” в різноманітних сучасних парадигмах -  диференційній нозологічній (DSM V), психодинамічній, гештальт-терапевтичній. Опис феноменології психотичного, пограничного і невротичного рівнів функіонування. Сучасні теорії розвитку та їх взаємозв’язок з розумінням дисфункціональних процесів. Психотипологічні стилі клієнтів та особливості роботи з ними.

16. Сни, їх функція, сучасні дослідження проблематики. Робота зі снами. Різноманітні підходи - Фрейд, Перлз, Фромм, сучасні варіанти.

17. Тілесні процеси, тілесні ресурси. Визначення психосоматики в гештальт - терапії і види роботи: ретрофлексія, метафора життя і екзістенціальне послання самому собі.

18. Характеристики групового процесу. Стадії формування групи, позиція ведучого і його інтервенції на кожній стадії. Групові ролі і їх зв’язок з особливостями психічного функціонування членів групи. Особливості роботи з групою в індивідуалістичному та польовому гештальт - підході.

19. Робота із залежностями. Причини формування залежності, етапи процесу. Види залежностей. Особливості біохімії різних видів хімічної залежності. Психологічні залежності - ігроманія, “любовна” залежність, сексуальна залежність. Обмеження гештальт-терапії в процесі роботи з залежностями.

20. Ассиміляційна триденка і супервізія.

21. Робота з системними процесами в гештальт-терапії.  Робота з парою і сім"єю. Внесок різних напрямків - Минухін, Андольфі, школа Пало-Альто та ін. Інструментарій сімейного терапевта. Роль терапевта в терапії пари і сім’ї.

22. Робота з темами сексуальності. Цикл природного сексуального досвіду, його відповідність циклу контакта. Взаємозв’язок сексуальності і здорової агресивності. Функції і завдання сексуальності. Етапи становлення і диференціація чоловічої і жіночої сексуальності. Кількісні і якісні “флексії” сексуальності і методи роботи з ними. Поняття трансгендерності, трасвестізму, гомо- бі- і гетеросексуальності. Парафілії. Питання етики в роботі із темами сексуальності, особливості, пов’язані з еротичним переносом і контрпереносом.

23. Робота з втратою і горюванням. Робота з тяжкими переживаннями (самозвинувачення, лють, самосоромлення). Кризи - поняття, види, відмінність кризових інтервенцій, шляхи вирішення.

24. Робота з шоковою травмою і ПТСР: етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичної роботи. Відмінності роботи з даною проблематикою від класичного уявлення про гештальт-терапію.

25. Завершальна зустріч. Супервізія, попередня оцінка готовності до сертифікаційного екзамену. Знайомство з критеріями оцінювання в процесі сертифікації. Обговорення подальшого професійного розвитку гештальт-терапевта. Чи є життя після сертифікації?

 

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

для одержання сертифікату, який підтверджує відповідність навчальним стандартам Європейської  Асоціації гештальт-терапії і Європейської Асоціації Психотерапії

1.Теоретична підготовка

включає:

(1) 6 циклів першого ступеню (150 год);

(2) 25 триденні учбово-терапевтичних циклів на задані теми другого ступеню - 600 годин;

(3) спеціалізація на вибір - 150 годин;

(4) лекційні і спецкурси при відсутності їх в базовій освіті: обов’язковий курс психіатричної пропедевтики для всіх студентів, крім тих, які мають освіту лікаря,  клінічного та медичного психолога з проходженням загальної і приватної психопаталогії на опорних кафедрах психіатрії і опорних психіатричних відділеннях (мінімум 50 годин, рекомендовано - 150 годин); обов’язковий курс лекцій з загальної і віковіої психології, а також консультування для всіх студентів, крім психологів, педагогів і соціологів (мінімум 50 годин). Керівник програми має можливість на власний розсуд призначити лекції з психології кожному студентові навчальної програми.

(5) теоретична підготовка на інтенсивах (години лекцій і занять в учбових групах за рівнями).

           

      Пункт (1) - передує курсу навчання за програмою професійної підготовки гештальт-терапевтів і є основою для проходження вказаного курсу.

Пункти (1) і (3)- (5) не включені в загальний курс навчання за програмою професійної підготовки гештальт-терапевтів та є окремою послугою, яка обумовлюється КГУ і Тренерами.

        

2. Особиста терапія

Тривалість 250 год

Включає:

●      мінімум 50 годин індивідуальної терапії з одним терапевтом;

●      динамічні (терапевтичні) групи на інтенсивах - 20 годин;

●      терапевтичні групи паралельно програмі -110 годин (в форматі 3-4 годинних зустрічей один раз на 2 тижні, або в форматі 5 дводенок, або сумісно);

●      частина, яка залишилася, може бути зарахована з годин першого ступеню, якщо вона проводилась в терапевтичному ключі.

 

3. Супервізія

Тривалість 150 годин

Включає:

●      110 годин групової супервізії паралельно програмі;

●      20 годин індивідуальної супервізії. Рекомендується звертатися за супервізією 1 раз на 4-5 зустрічей з клієнтом;

●      10 зустрічей (по 2 години) очної супервізії в трійках на 3-4 роках навчання з запрошеним супервізором.

 

4 Робота в трійках

Тривалість - 200 годин

Включає:

●      50 годин на першому-другому роках навчання;

●      150 годин під регулярною супервізією на третьому-четвертому роках навчання.

“Трійка” зустрічається кожні 1-2 тижні і може запрошувати супервізора на кожну п’яту зустріч.

 

5. Клінічна практика

Тривалість - 200-400  годин

Включає:

●      Мінімум 200 годин консультаційної і терапевтичної роботи з клієнтами, сім’ями, групами, організаціями, а також використання гештальт-підходу в практиці своєї професійної діяльності протягом навчання на другому ступені. Наявність годин підтверджується усним коротким описом діяльності.

 

6.Опис трьох випадків тривалої роботи з клієнтами (три кейси по 10 зустрічей) як зразок клінічного і теоретичного застосування гештальт-терапії в своїй професійній практиці.

Бажано, щоб один із випадків був регулярно супервізований.

 

7. Наявність диплома про вищу освіту.

 

8. Участь мінімум в двох інтенсивах КГУ (в ролі клієнта та і ролі терапевта) і в одній конференції КГУ.

 

9. Знайомство з теорією і практикою гештальт-методу в рамках лекцій, конференцій, майстерень, "круглих столів" - не меньше 50 годин на вибір Студента.

 

10. Рекомендація керівника курсу.

 

11. Показ роботи на сертифікаційній супервізорській сесії в присутності незалежного супервізора.

 

При показі сертифікаційної роботи і для сертифікації Студентом пред’являється:  

 

1). Залікова книжка з усіма підписами про проходження кваліфікаційних активностей.

2). 10 протоколів роботи в трійках.

3). Опис довгострокової (не менше 10 зустрічей кожна) роботи з трьома клієнтами (в окремих випадках - з групами).

4). Письмова дипломна  робота, присвячена окремим аспектам теорії і практики гештальт-терапії, по заздалегідь обраній і погодженій з керівником курсу тематиці, перевірена куратором.

 

Пункти 2,3, 4,6 і 9 не включені до загального курсу навчання за програмою професійної підготовки гештальт-терапевтів і є окремою послугою, яка обговорюється з КГУ і Тренерами.

 

 Список гештальт-терапевтів і супервізорів, з якими існує домовленість про можливість проходження особистої і групової терапії і супервізії, надається на сайті КГУ (www.kgu.org.ua).